Nazm/Hamd Lyrics

Allah Tu Hai Rehmat Wala By Saqi Jawaid


Allah tu hai rehmat wala,
Tu hi Malik tu hi Rabb hai,
Har aik shay ka Khaliq tu hai,
Chand aur suraj,
Phool aur tare,
Tera har pal shukr karen hum,
Hum ko seedhi rah dikhana,
Himmat deina izzat deina,
Naam hai tera barkat wala,
Maula teri shaan ajab hai,
Har ik jaan ka raaziq tu hai,
Tu ne banaye kitne piyare,
Tera har dum dhikr karen hum,
Naiki ke raaste pe chalana,
Ilm ki Ya Rabb dolat dena!