Nazm/Hamd Lyrics

Hamd by Hafeez Siddiqi


Yeh dunya mein jo kuch nazar aa raha hai,
Khudaya yeh tera banaya huwa hai,
Zameen asman bhi hai tu ne banae,
Humare liye so tarah se sajae,
Paharr aur darya bhi tu ne banae,
Darakht aur pode bhi tu ne uga-e,
Hawa jesi nimat bhi tu ne hi di,
Ke makhluq jis par teri ji rahi hai,
Darakhton pe puhl phool tu ne laga-e,
Jo sare humare barre kaam aa-e,
Jo suraj sei tu ne humen roshni di,
To raaton ko tu ne humen chandni di,
Dia hai jo tu ne humen saaf pani,
To yeh bhi hai teri barri mehrbani,
Humare liye tu ne sub kuch banaya,
To karte hein hum shukr tera khudaya!