Posted in Nazm/Hamd Lyrics

Allah Tu Hai Rehmat Wala By Saqi Jawaid


Allah tu hai rehmat wala,
Tu hi malik tu hi Rabb hai,
Har aik shai ka khaliq tu hai,
Chand aur suraj,
Phool aur tarai,
Tera har pal shukr karain hum,
Hum ko seedhi rah dikhana,
Himmat deina izzat deina,
Naam hai tera barkat wala,
Maula teri shaan ajab hai,
Har ik jaan ka raaziq tu hai,
Tu nai banaye kitne piyare,
Tera har dum dhikr karain hum,
Naiki ke raaste pe chalana,
Ilm ki Ya Rabb dolat deina!

Author:

I am writer and poet who has written many works and still writing. Mission: To spread what I know!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s